Obaly, označení a zpětný odběr

Všechny injektážní hmoty a výrobky WEBAC® jsou dodávány v obalech opatřených přehlednými štítky s informacemi uváděnými v souladu s pravidly směrnic DSP / DPD a nařízení CLP. Tento štítek má především informační charakter a informuje o možné nebezpečnosti látek, a to každého kdo s danou látkou bude manipulovat.

Informace na štítku

  • výstražné symboly nebezpečnosti; 
  • signální slova;
  • standardní věty o nebezpečnosti;
  • pokyny pro bezpečné zacházení;
  • označení výrobku;
  • informace o  výrobci a dodavateli;

Ve zvýrazněném poli naleznete spolu s pokyny pro bezpečné zacházení další doplňující informace. Dle charakteru dodávané látky nebo směsi obsahuje štítek informace pro přepravu dle ADR.

V přechodném období trvajícím až do 1.6.2015 budou námi dodávané chemické látky a směsi klasifikovány, označovány a baleny podle systému DSP / DPD s postupným přechodem k pravidlům dle CLP.

Piktogramy ve zvýrazněném poli

     webac expirace doba expirace
teplota skladování

 webac mísení    


mísící poměr jednotlivých složek daného materiálu


   webac míchání


doporučená doba míchání připravované směsi    webac zpracovatelnost


doba zpracovatelnosti směsi

 injektážní pumpa webac

zpracujte dvousložkovou injektážní pumpou

      webac technické listy

dodržujte pokyny uvedené v technickém listě

   webac teplota skladování

chraňte před mrazem

Bezpečnostní listy

S první dodávkou jakékoli injekční směsi nebo jiného výrobku klasifikovaného jako nebezpečná látka obdrží odběratel příslušný Bezpečnostní list v českém jazyce sestavený výrobcem v souladu s pravidly směrnic DSP / DPD a nařízení CLP.

Bezpečnostní listy jsou pro naše zákazníky dostupné na vyžádání.

Zpětný odběr obalů

Společnost AMTEKO® international, s.r.o. splňuje povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů na zajištění zpětného odběru do České republiky přivážených a na jejím území distribuovaných obalů.

Zpětný odběr obalů je zajištěn přes specializovanou společnost EKO-KOM a.s. u níž je naše firma vedena pod identifikačním číslem EK-F06090135.


 

Tisknout


Zasílání novinek

Přejete si odebírat náš newsletter? Vyplňte tedy svůj e-mail a zadání potvrďte tlačítkem registrovat.

Zasílání novinek

   

Použité směrnice

CLP
nařízení o  klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Regulation on classification, labelling and packing of substances and muxtures) číslo 1272/2008.

DSD
směrnice o  nebezpečných látkách (Dangerous Substances Directive) číslo 67/548/EHS.

DPD
směrnice pro nebezpečné přípravky (Dangerous Preparative Directive) číslo 1999/45/ES).

ADR
evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(Accord Dangereuses Route)